Meer informatie ?

×

Gratis bellen

Of vraag om gecontacteerd te worden door onze experts.

Privacybeleid en website-cookiebeleid

Laatste update : November 2019.

I. Privacybeleid

1. Over dit beleid

        1.1 Dit privacybeleid (het "beleid") beschrijft hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) alle informatie verzamelen, delen en gebruiken die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens") wanneer u ("u" en "uw") onze website https://www.RenoWindow.be ("de Website") gebruikt.

        1.2 Dit beleid beschrijft ook de rechten die u geniet en die verband houden met de persoonlijke gegevens die we over u verwerken, evenals de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

        1.3 AGC neemt haar privacyverplichtingen serieus. Dit is de reden waarom we dit beleid hebben ontwikkeld met een beschrijving van de normen die AGC toepast om uw persoonsgegevens te beschermen.

        1.4 Voor de toepassing van dit beleid is RenowWindow sprl, een onderneming van de AGC-groep met zetel te 1301 Wavre, rue de Wavre 27, geregistreerd bij de Carrefour Banque des Entreprises (RPM) onder nummer 0726.525.842, en met btw-nummer BE0726.525.842 ("RenoWindow", "AGC", "wij", "onze"), fungeert als gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. In zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke is AGC ervoor verantwoordelijk dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

        1.5 Neem de tijd om dit beleid zorgvuldig te lezen. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met ons ISM-kantoor via ISM.Office@eu.agc.com en / of de websitemanager via communications@eu.agc.com.

2. Welke persoonlijke gegevens worden door RenoWindow verzameld en waarom ?

        2.1 De soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen en de redenen waarom we deze verwerken, zijn onder meer :

Waarom verzamelen we ze ? Soorten persoonsgegevens Rechtsgrondslag

Om u in staat te stellen de functies van deze website te gebruiken, bijvoorbeeld om u te abonneren op onze nieuwswaarschuwingen, online applicaties, enz.

Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, functie / functietitel, voorkeurstaal voor communicatie, indien van toepassing (alleen online sollicitaties ), de genre.

Toestemming

Om de mogelijke overeenkomst (en) tussen u en RenoWindow via onze website uit te voeren

Voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief telefoonnummer, e-mailadres, adres, functie / functietitel, voorkeurstaal voor communicatie, indien van toepassing (alleen online sollicitaties ), de genre

Toestemming Contractuele noodzaak

Om u periodiek te informeren over onze producten en diensten via e-mail of andere soorten berichten (sms, enz.), In het bijzonder met betrekking tot het abonnement op onze nieuwswaarschuwingen.

Voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal voor communicatie.

Toestemming

Voor algemene en specifieke marketingbehoeften van RenoWindow en andere bedrijven van de AGC-groep, bijvoorbeeld nieuws over bedrijfsactiviteiten of het verzenden van per e-mail of per post informatie over nieuwe producten en diensten

Voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal voor communicatie.

Toestemming

Om onze producten en diensten te verbeteren (statistieken samenstellen, marktanalyse uitvoeren, enz.)

Voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal voor communicatie.

Toestemming

Voor gebruikersbeheer (accountbeheer, beantwoorden van vragen, etc.)

Voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal voor communicatie.

Toestemming

 

        2.2 We kunnen ook automatisch bepaalde informatie van uw apparaat verzamelen. De informatie die we automatisch verzamelen, kan met name informatie bevatten over uw IP-adres, apparaat type, unieke identificatienummers, browsertype, geografische locatie die algemeen wordt begrepen (bijvoorbeeld in het hele land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie van uw apparaat met onze website, inclusief de bekeken pagina's en aangeklikte links.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om bezoekers van onze website beter te begrijpen, waar ze vandaan komen, en om te bepalen welke inhoud van onze website hen interesseert. We gebruiken deze informatie voor interne analyse en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën, zoals verder uitgelegd in ons Cookiebeleid dat hieronder beschikbaar is.

        2.3 Van tijd tot tijd kunnen we Persoonsgegevens over u ontvangen van andere bedrijven in de AGC-groep of van externe bronnen (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief uw telefoonnummer en e-mailadres , uw adres, uw functie / functietitel, uw voorkeurstaal voor communicatie), maar alleen als we hebben geverifieerd dat deze externe bronnen uw toestemming hebben of wettelijk gemachtigd zijn of verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken.

        2.4 De soorten Persoonsgegevens die we verzamelen van andere bedrijven in de AGC-groep en van derden omvatten uw voornaam, achternaam, contactgegevens inclusief uw telefoonnummer en e-mailadres, uw adres, uw functie / van uw functie, uw voorkeurstaal voor communicatie, en we gebruiken deze Persoonsgegevens die we ontvangen van andere bedrijven van de AGC-groep en van deze derden om (i) u periodiek te informeren over onze producten en diensten, (ii) voor behoeften algemene en specifieke marketing door RenoWindow en andere bedrijven van de AGC-groep, (iii) om onze producten en diensten te verbeteren, en (iv) voor gebruikersbeheer (zie punt 2.1 van dit beleid).

        2.5 In het algemeen zullen we de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid of voor degenen die we u zullen uitleggen bij het verzamelen van persoonlijke gegevens. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we u hebben meegedeeld (zoals verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden) en op voorwaarde dat ze zijn geautoriseerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

    3. Met wie deelt RenoWindow uw persoonlijke gegevens ?

        3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers :

                (a) aan bedrijven in onze AGC-groep voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid (zie punt 2 van dit beleid). We nemen voorzorgsmaatregelen om toegang tot Persoonsgegevens alleen toe te staan ​​aan personeelsleden met een legitieme zakelijke behoefte en we verbieden hen contractueel om Persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden;

                (b) aan onze externe leveranciers, serviceproviders en partners die ons een gegevensverwerkingsdienst leveren, of die persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid, of die aan u worden meegedeeld bij het verzamelen van uw gegevens persoonlijk. Dit kan communicatie met externe providers omvatten, evenals met andere serviceproviders die we gebruiken als onderdeel van de services die ze aan ons leveren, met name om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT-platformbeheer of services, ondersteuning, infrastructuur of applicatieservices, marketing, data-analyse;

                (c) aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij, wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) onder toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze rechten vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

                (d) aan onze auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in het kader van de consultancydiensten die zij ons verstrekken voor legitieme commerciële doeleinden en op grond van een contractueel verbod om de persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken;

                (e) aan een potentiële koper (en hun agenten en adviseurs), in het kader van een plan om een ​​deel van ons bedrijf te kopen, samen te voegen of over te nemen, op voorwaarde dat we de koper informeren dat '' hij mag uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid;

                (f) aan een andere persoon nadat u vooraf toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking.

    4. Hoe beschermen we uw privacy ?

        4.1 In overeenstemming met dit beleid verwerken we persoonsgegevens als volgt :

                (a) Loyaliteit: we zullen persoonlijke gegevens eerlijk behandelen. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

                (b) Beperking van het doel: we zullen persoonlijke gegevens verwerken voor gespecificeerde en wettige doeleinden en we zullen deze niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

                (c) Evenredigheid: we zullen Persoonsgegevens verwerken op een manier die evenredig is met de doeleinden waarvoor de verwerking zou moeten worden uitgevoerd.

                (d) Nauwkeurigheid van gegevens: we nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we bewaren juist, volledig en indien nodig up-to-date zijn. Het is echter ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo nauwkeurig, volledig en up-to-date mogelijk zijn door AGC onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of fouten.

                (e) Gegevensbeveiliging: we gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is aangepast aan het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

                (f) Onderaannemers: we kunnen derden inschakelen om persoonsgegevens voor en namens AGC te verwerken. We vereisen dat deze verwerkers Persoonsgegevens verwerken en strikt volgens onze instructies handelen en dat ze passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens beschermd blijven.  

                (g) Internationale gegevensoverdracht: uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in andere landen dan het land waar u woont. Deze landen hebben mogelijk wetten voor gegevensbescherming die verschillen van de wetten van uw eigen land (en in sommige gevallen niet zo beschermend zijn).

Onze servers bevinden zich met name in de Europese Economische Ruimte en onze groepsmaatschappijen, serviceproviders en externe partners zijn wereldwijd actief, ook in de Russische Federatie, Japan, de Verenigde Staten , enz. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen kunnen verwerken.
We hebben echter passende beschermende maatregelen genomen om te eisen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit beleid. Ze omvatten de implementatie van een intragroepovereenkomst voor gegevensoverdracht op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (de "kaderovereenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep") voor de overdracht van persoonsgegevens tussen onze groepsmaatschappijen , die vereisen dat alle groepsmaatschappijen de persoonsgegevens die zij verwerken uit de EER beschermen, met inachtneming van de gegevensbeschermingswet van de Europese Unie.
Onze raamovereenkomst voor intragroepgegevensoverdracht kan op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende beveiligingen geïmplementeerd met onze externe serviceproviders en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

                (h) Bewaring van gegevens: we slaan de persoonlijke gegevens op die we van u verzamelen wanneer we een legitieme zakelijke behoefte hebben (bijvoorbeeld om u een service te bieden die u hebt aangevraagd of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten ).
Wanneer we geen legitieme zakelijke behoefte hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anoniem maken, of als dit niet mogelijk is (uw Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld opgeslagen in back-uparchieven), dan bewaar ze veilig en isoleer ze van elke andere behandeling totdat overdruk mogelijk is.

    5. Uw rechten op gegevensbescherming

        5.1 U heeft de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

                (a) Als u uw Persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via: ISM Office op ISM.Office@eu.agc.com of door contact op te nemen met uw AGC-contactpersoon.

                (b) Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens van ISM Office op ISM.Office@eu.agc.com of door contact op te nemen met uw AGC-contactpersoon.

                (c) Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd vóór deze intrekking en heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is uitgevoerd op basis van wettige verwerking anders dan toestemming.

                (d) U hebt het recht om advertentiecommunicatie die wij u sturen te allen tijde te weigeren. U kunt dit recht uitoefenen door op de link "uitschrijven" of "uitschrijven" te klikken in de reclame-e-mails die we u sturen. Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van reclame (zoals post- of telematicareclame), neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

                (e) Als u een klacht of bezorgdheid heeft over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten deze zorgen weg te nemen. Als u van mening bent dat we onvoldoende rekening hebben gehouden met uw klacht of bezorgdheid, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de verzameling en het gebruik dat we van uw persoonlijke gegevens maken . Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de Verenigde Staten en Canada) zijn hier beschikbaar.

        5.2 We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van mensen die de rechten met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

    6. Links naar andere sites

        6.1 De website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en we nodigen u uit om ze door te nemen. Ze regelen het gebruik van persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens het bezoeken van deze websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van dergelijke websites van derden en uw gebruik van deze websites is op eigen risico.

    7. Bijwerken van dit privacybeleid

        7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderingen in juridische, technische of commerciële ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, zullen we passende stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming verkrijgen voor elke materiële wijziging van dit beleid indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

        7.2 U kunt de datum van de laatste update van dit beleid zien door te verwijzen naar de datum van de "laatste update" die bovenaan dit beleid wordt weergegeven.

II. Cookiebeleid

    1. Over dit beleid

        1.1 Dit Cookiebeleid ("RenoWindow", "AGC", "wij" en "ons") gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt op https: / /www.RenoWindow.be ("Website"). Er wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om te bepalen hoe we ze gebruiken.

        1.2 Neem de tijd om dit beleid zorgvuldig te lezen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons ISM-kantoor via ISM.Office@eu.agc.com.

    2. Wat zijn cookies ?

        2.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren om ze te laten werken, efficiënter te laten werken of om informatie te verstrekken.

        2.2 Cookies hebben veel verschillende functies, zoals dat u efficiënt tussen pagina's kunt navigeren, uw voorkeuren kunt onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring kunt verbeteren. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online bekijkt, relevanter zijn voor u en uw interesses.

        2.3 De cookies die door de site-eigenaar (in dit geval AGC) zijn geplaatst, worden "interne cookies" genoemd. Cookies die door andere partijen dan de site-eigenaar zijn geplaatst, worden "cookies van derden" genoemd. Cookies van derden activeren applicaties of functies van derden op of via de website (zoals advertenties, interactieve inhoud en analyse). De partijen die deze cookies van derden plaatsen, kunnen uw computer herkennen wanneer deze de betreffende website bezoekt en ook wanneer deze bepaalde andere websites bezoekt.

    3. Hoe lang blijven cookies ?

Cookies kunnen gedurende verschillende perioden op uw computer of mobiele apparaat blijven staan. Sommige cookies zijn "sessiecookies", wat betekent dat ze alleen bestaan ​​wanneer uw browser is geopend en automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit of de applicatie afsluit. Andere cookies zijn "permanente cookies", wat betekent dat ze blijven bestaan ​​nadat uw applicatie of browser is gesloten en kunnen worden gebruikt door websites of applicaties om uw computer te herkennen wanneer u deze opnieuw opent. uw browser of applicatie. De levensduur van cookies die op onze website worden gebruikt, wordt in de onderstaande tabel nader toegelicht.

    4. Waarom gebruiken we cookies ?

        4.1 Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we de volgende cookies plaatsen :

Type de cookies
Soorten cookies Wie deze cookies serveert Duur Hoe te weigeren

Essentiële website-cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn op onze website en om enkele van de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de browser die op uw terminal wordt gebruikt, automatisch verzonden zonder uw tussenkomst

  • het IP-adres van het apparaat dat is verbonden met het verzoekende internet,
  • de datum en tijd van toegang,
  • de naam en URL van het geraadpleegde bestand,
  • de website / applicatie van waaruit toegang is verkregen (verwijzende URL),
  • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer die is verbonden met internet, evenals de naam van uw serviceprovider

De gegevens worden zeven dagen bewaard en worden vervolgens automatisch verwijderd. Als u onze website niet meer gebruikt, worden de geolocatiegegevens verwijderd.

Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u van de site te voorzien, kunt u ze niet weigeren. U kunt ze blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals hieronder beschreven in de sectie "Hoe kan ik cookies beheren".

Analyse- en personalisatiecookies : deze cookies verzamelen informatie die ofwel in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, of om ons te helpen personaliseren onze website voor u.

De informatie die in de cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. We begrijpen dat uw IP-adres op geen enkele manier wordt gecombineerd met andere Google-gegevens. Indien nodig kan deze informatie ook aan derden worden doorgegeven indien wettelijk vereist of indien derden deze gegevens namens de onderneming verwerken.

Zodra het IP-adres anoniem is gemaakt, is het niet meer mogelijk om u te identificeren. De statistisch verwerkte gegevens worden na 24 maanden verwijderd in Google Analytics. Rapporten gemaakt op basis van Google Analytics bevatten geen persoonlijke referenties meer.

Volg de onderstaande instructies onder "Hoe kan ik cookies beheren?" Om deze cookies te weigeren.

Advertentiecookies : deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze voeren functies uit, zoals het voorkomen van het voortdurend verschijnen van dezelfde advertentie, door ervoor te zorgen dat de advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders en, in sommige gevallen, door advertenties te selecteren op basis van uw interesses.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californie 94043, USA;

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Google neemt deel aan het UE-États-Unis, EU-VS-gegevensbeschermingsschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

De cookies die hier worden gebruikt en de informatie die ze bevatten, worden voor een periode van 1 dag bewaard en worden onmiddellijk verwijderd in geval van bezwaar.

Volg de onderstaande instructies onder "Hoe kan ik cookies beheren?" Om deze cookies te weigeren.

Sociale netwerkcookies : Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina's en inhoud die u interessant vindt op onze website te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californie 94304, États-Unis;

http://www.facebook.com/policy.php; aanvullende informatie over gegevensverzameling :

http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook neemt deel aan het EU-VS-gegevensbeschermingsschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

We hebben geen informatie over het verwijderen van gegevens die zijn verzameld door plug-inproviders. (Facebook)

Volg de onderstaande instructies onder "Hoe kan ik cookies beheren?" Om deze cookies te weigeren.

    5. Hoe zit het met andere trackingtechnologieën zoals webbakens ?

        5.1 Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. We kunnen af ​​en toe andere vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens (ook wel "trackingpixels" of "onzichtbare gifs" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden met een unieke identificatie waarmee we kunnen herkennen wanneer iemand onze website heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we naar hen hebben gestuurd. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina van onze Website naar de andere te volgen, om cookies te leveren of te communiceren, om te weten of u naar onze Website komt vanaf een online adverteren op websites van derden, om de prestaties van onze website te verbeteren en het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te functioneren. Daarom zal het weigeren van cookies hun werking beïnvloeden.

    6. Hoe zit het met gerichte reclame en marketing ?

        6.1 RenoWindow, de bedrijven van de AGC-groep en derde partijen kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om advertenties aan te bieden via onze website. RenoWindow, bedrijven van de AGC-groep en deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze website en andere websites gebruiken om relevante advertenties weer te geven voor goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Ze kunnen ook technologie gebruiken die de effectiviteit van advertenties meet. Dit kan worden bereikt door cookies of webbakens te gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere websites en om relevante advertenties te tonen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. De informatie die wordt verzameld als onderdeel van dit proces stelt ons / hen niet in staat om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie te identificeren, tenzij u ervoor kiest deze te verstrekken.

        6.2 Bedrijven van RenoWindow en AGC Group kunnen informatie over uw bezoeken aan deze website en andere websites gebruiken om u relevante marketinginformatie te verstrekken, zoals informatie over evenementen, producten of diensten van RenoWindow en AGC groepsmaatschappijen die voor u interessant kunnen zijn. Het is noodzakelijk, in het kader van onze legitieme belangen, om deze informatie te verwerken om u gepaste en relevante advertenties, updates en uitnodigingen te sturen (bijvoorbeeld informatie over het nieuws van bedrijfsactiviteiten of de verzenden per e-mail of per post informatie over nieuwe producten en diensten van RenoWindow of de andere bedrijven van de AGC-groep).

    7. Hoe kan ik cookies beheren ?

        7.1 U heeft het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. U kunt uw voorkeuren uitoefenen door te klikken op de desbetreffende deactiveringslink op het tabblad "Cookies" dat op uw scherm verschijnt.

        7.2 U kunt de bedieningselementen van uw webbrowser definiëren of wijzigen om cookies te accepteren of te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u onze website nog steeds gebruiken, hoewel uw toegang tot bepaalde functies en delen van onze website mogelijk beperkt is. A. Aangezien de manier waarop u cookies kunt weigeren via de controle van uw webbrowser van browser tot browser verschilt, dient u het helpmenu van uw browser te raadplegen voor meer informatie.

        7.3 Bovendien bieden de meeste advertentienetwerken u een manier om u af te melden voor gerichte reclame. Als je meer informatie wilt, ga dan naar http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com/en/.

    8. In het verleden verzonden cookies

        8.1 Als u een of meer cookies heeft gedeactiveerd, kunnen we de informatie die door deze cookies wordt verzameld altijd gebruiken voordat ze worden gedeactiveerd. We stoppen echter met het verzamelen van nieuwe informatie via de uitgeschakelde cookie.

    9. Krijg meer informatie over cookies

        9.1 Voor meer informatie over cookies, inclusief uitleg over hoe cookies op uw apparaat worden geplaatst of hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar http://www.allaboutcookies.org/.

    10. Bijwerken van dit Cookiebeleid

        10.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderingen in juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons beleid bijwerken, zullen we passende stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming verkrijgen voor elke materiële wijziging van dit beleid indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

        10.2 U kunt zien wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt door te verwijzen naar de datum van de laatste update die bovenaan dit beleid wordt weergegeven.